Z przykrością informujemy, iż serwis i sklep motogumy.pl został zamknięty.
Dotychczasowym klientom bardzo dziękujemu za współpracę.

Regulamin sklepu

Sklep internetowy motogumy.pl (zwany dalej „Sklepem”) prowadzony jest przez firmę ARIMA Hubert Kalinowski z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 67 A budynek 1, NIP 715-134-73-14, REGON 431213512, wpisaną do rejestru CEIDG, (zwaną dalej „Sprzedawcą”).

Adres e-mail: sklep@motogumy.pl

Nr telefonu: +48 22 243-82-78 (koszt połączenia według stawek standardowych)


Rozdział I Postanowienia wstępne

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wszelkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich.
 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,
 2. Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,
 3. Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 4. Klient – osoba fizyczna, która jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Serwis – serwis opon motocyklowych będący własnością Sprzedawcy znajdujący się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 67 A budynek 1.

Rozdział II Składanie i realizacja zamówienia

§ 1 Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku za wyjątkiem przerw związanych z obsługą serwisową Sklepu.
 3. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą przekazane do realizacji w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.
 4. W trakcie składania zamówienia Klient może wybrać jedną z trzech form realizacji zamówienia.
  • wysyłka towaru firmą kurierską DHL lub Pocztą Polską
  • odbiór osobisty w siedzibie Sklepu
  • montaż opon w Serwisie
 5. W celu prawidłowej realizacji zamówienia Klient powinien podać następujące dane osobowe i wyrazić zgodę na ich wykorzystanie w w/w celu:

W przypadku zamówienia realizowanego w formie wysyłki – imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres dostawy, numer telefonu oraz adres mailowy.
W przypadku zamówienia realizowanego jako odbiór osobisty lub montaż w Serwisie – imię i nazwisko lub nazwę firmy, numer telefonu i adres email.
W przypadku płatności poprzez przelewy24.pl – imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu oraz adres mailowy.
Dodatkowo jeśli dowodem sprzedaży ma być Faktura VAT, należy podać dane firmy oraz numer NIP.
Powyższe dane mogą zostać wprowadzone do systemu w drodze rejestracji użytkownika lub w trakcie realizacji zamówienia bez rejestracji.

 1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje maila potwierdzającego otrzymanie zamówienia przez Sklep, a następnie po zweryfikowaniu go przez obsługę Sklepu otrzymuje maila potwierdzającego realizację zamówienia.
 2. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 3. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając przycisk „Potwierdź zakup”.
 4. Wysyłanie przez Sklep maila potwierdzającego realizację zamówienia stanowi zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.
 5. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.
 6. W przypadku płatności poprzez przelewy24.pl Klient dokonuje płatności bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku gdyby Sklep nie był w stanie zrezlizować zamówienia, płatność zostanie niezwłocznie zwrócona na rachunek Klienta.

§ 2 Sposób płatności i koszty dostawy

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

W przypadku zamówienia realizowanego w formie wysyłki:
PRZEDPŁATA (w pełnej wysokości) – przelew tradycyjny, płatność realizowana poprzez przelewy24.pl, karta płatnicza
Opony:
Przesyłka kurierska (koszt 15 PLN, ponosi klient)
Poczta Polska (koszt 25 PLN, ponosi klient)
Dętki i pozostałe towary:
Przesyłka kurierska (koszt 20 PLN, ponosi klient)
Poczta Polska (koszt 15 PLN, ponosi klient)

ZA POBRANIEM
Opony:
Przesyłka kurierska (koszt 20 PLN, ponosi klient)
Poczta Polska (koszt 30 PLN, ponosi klient)
Dętki i pozostałe towary:
Przesyłka kurierska (koszt 25 PLN, ponosi klient)
Poczta Polska (koszt 20 PLN, ponosi klient)

W przypadku zamówienia realizowanego jako odbiór osobisty w siedzibie Sklepu:
GOTÓWKA – płatność realizowana w momencie odbioru towaru
KARTA PŁATNICZA – płatność realizowana w momencie odbioru towaru
PRZEDPŁATA – przelew tradycyjny, płatność realizowana poprzez przelewy24.pl, karta płatnicza
Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

W przypadku zamówienia realizowanego montaż w Serwisie:
GOTÓWKA – płatność realizowana po wykonaniu usługi montażu
KARTA PŁATNICZA – płatność realizowana po wykonaniu usługi montażu
PRZEDPŁATA – przelew tradycyjny, płatność realizowana poprzez przelewy24.pl, karta płatnicza
Klient ponosi koszt montażu zgodnie z cennikiem Serwisu.

Płatności realizowane poprzez przelewy24.pl reguluje regulamin operatora:
https://www.przelewy24.pl/regulamin

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 1. Zamówienia nieopłacone (z wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 14 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane, chyba że Klient uzgodnił ze Sklepem inny termin płatności.
 2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.
 3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru po odebraniu przesyłki od kuriera, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze sprzedawcą w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przesyłki.

§ 3 Termin płatności

 1. W razie wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, chyba że uzgodniono inaczej.
 2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w w/w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 4. Celem jak najszybszej weryfikacji przelewu należy w tytule przelewu podać: nr zamówienia lub NIP Klienta/imię i nazwisko w przypadku konsumentów.
 5. W razie niepodania w tytule danych, o których mowa w punkcie 4, Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia danych Klienta, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

§ 4 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w terminie określonym w momencie składania zamówienia.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia w przypadku płatności przelewem jest dokonanie płatności przez Klienta.
 3. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
 4. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest paragon.
 5. Dowodem zakupu dla Klientów nie będących Konsumentami jest faktura VAT.
 6. Na życzenie Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w polu: Uwagi.

§ 5 Korekta zamówienia

 1. W przypadku zamówień realizowanych w formie wysyłki anulowanie i wprowadzenie zmian w zamówieniu jest możliwe do momentu wysłania zamówionych Towarów przez Sklep.
 2. W przypadku zamówień realizowanych w formie odbioru osobistego lub montażu anulowanie i wprowadzenie zmian w zamówieniu jest możliwe do momentu odbioru lub montażu zamówionego Towaru.
 3. Zamówienia można modyfikować lub anulować mailowo, telefonicznie lub osobiście.

Rozdział III Odpowiedzialność za Towar i reklamacje

§ 1 Odpowiedzialność za wady rzeczy

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.
 2. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany na początku Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady,
 • żądać obniżenia ceny,
 • odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 1. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
 2. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację lub wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, wskazany na początku Regulaminu.
 3. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu 22 243-82-78 (opłata jak za połączenie standardowe).

§ 2 Odstąpienie od umowy konsumenta

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość - za pośrednictwem sklepu internetowego - ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
 2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
 • listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany na początku Regulaminu;
 • w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany na początku Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
 1. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży - najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny nie budzący wątpliwości dowód zakupu.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy - na swój koszt - niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy.
 4. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
 5. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe, a w przypadku zakupu za pobraniem - na wskazane przez Klienta konto.
 6. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

Rozdział IV Postanowienia wspólne

§ 1 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:
 • imię i nazwisko,
 • adres dostawy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • informacje zawarte w logach systemowych - w celach technicznych i statystycznych,
 • w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
 1. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych.
 2. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);
 • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
 • innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 1. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególności do:
 • wglądu do swoich danych osobowych,
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 2 Polityka cookies

 1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).
 2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 3. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:
 • informacje na temat sesji,
 • ostatnio oglądane produkty.
 1. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

§ 3 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
 2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

§ 2 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

Załączniki do Regulaminu

Załącznik nr 1
Formularz reklamacyjny
Plik w formacie MS Word (docx)
Plik w formacie Adobe PDF (pdf)

Załącznik nr 2
Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy – dla Konsumentów
Plik w formacie MS Word (doc)
Plik w formacie Adobe PDF (pdf)

Załącznik nr 3
Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy
Plik w formacie MS Word (doc)
Plik w formacie Adobe PDF (pdf)
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768 lub większej, w IE 7.0 lub Firefox 3.0